« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 131 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Fahamasinana sy Fakam-panahy 3 (tohiny)

Fahamasinana sy Fakam-panahy 3 (tohiny)

Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

TSY NY FAKAMPANAHY no mahatonga ota fa ny filavoana lefona amin' ny fakam-panahy.

Tonga eo amin' ny saina aloha ny FAKAMPANAHY... io no ambaratonga voalohany indrindra amin' ny fakampanahy. Avy eo dia tafafindra any amin' ny fitaovam-pandrenesana izany, ny filàna, ny faniriana ary ny fihetseham-po, dia manambara ny loza raha sendra voahetsiky ny faniriana ireo... Tonga eo amin' ny am­baratonga saro-pady eo amin' ny fakampanahy izany izao, tsy voa­tery hisy fanamelohana anefa. Raha toa ny fon' ny olona tsy voato­lotra manontolo ho an' Andriamanitra, ny fakam-panahy dia mety hahita fandraisana tsara ao anatiny ao ! Tsy mbola tonga ny fana­melohana anefa, raha tsy efa lalaina sy omena làlana ilay soso­kevitra ratsy. (Mandefitra zavatra izay fantany fa ota ny olona sasany... raha tokony hanohitra ny ota ; Izany dia mitranga mate­tika amin' ny ray aman-dreny manoloana ny zanany... Notapahin' Andriamanitra ny hatok' i Ely noho ny nanaovany izany). Raha ny sitrapo miteny amin' ny fakampanahy hoe tsia, resy izay ny mpan­kafanahy, ary mivoaka MANOATRA NOHO NY MPANDRESY ilay olona ; Deraina ny Tompo.

 

Na izany aza dia mety ho tonga amin' ny fanahy voadio tan­teraka ny hihaino an' i Satana, hifandahatra amin' i Satana man­dra-pahalavony amin' ny fakampanahy sy ny ota ; Satana dia na­mitaka an' i Eva, izay nanana fo madio tanteraka, na dia izany aza dia tsy azo itompoana fa hahomby izy tahaka ny talohan' ny naha­diovan' ny fo ho afaka amin' ny ota rehetra ! satria tsy misy mpa­madika ao anatiny, izay hamoha ny vavahadin' ny rova ho amin' ny fahavalo ety ivelany.

Ny fahamasinana tsy manome fiarovana na iza na iza hoe tsy afaka ny hanota izy, fa manome ny olona ny fitaovan' ny hery rehetra kosa izy mbamin' ny fijoroana hanohitra ny fakampanahy.

Na dia maharitra sy masiaka aza ny ady, dia hentitra sy feno ny fandresena, amin' ny alalan' ny fitomoerana ao amin' i Kristy ! Fa toy ny oram-baratra sy ny rivotra izay manampy man­dentika ny fakan-kazo, ireo hazofijaliantsika sy zava-manahirana ary fitsapana no mpanampy tsara indrindra ho antsika hitom­boana amin' ny fahasoavana sy ny fahalalana an' i Jesosy Kristy Tompontsika ! Jesosy dia tsy nampanantena na oviana na oviana, làlana mankamin' ny voninahitra, tsy misy zava-tsarotra sy hazofi­jaliana mbamin' ny fanoherana avy amin' i Satana... Fa hoy ny fampanantenan' i Jesosy   :   'Indro, Izaho momba anareo man­drakariva ambara-pahatongan' ny fahataperan' izao tontolo izao !’. Ary hanampy anao Izy hiady handroaka ny devoly ka hivoaka ma­noatra noho ny mpandresy isika amin' ny alalan' Ilay tia antsika !

Verset du jours
Nous suivre
Sondage
Tinao ve ny site-ntsika
 
Statistika
Aujourd'hui :
1378
Hier :
7742
Total :
1466904
Votre IP : 52.201.27.211