« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 191 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Fijoroana Vavolombelona

Sitrana tamin'ny infection interne tao amin'ny kibo

Note des utilisateurs: / 7
MauvaisTrès bien 

Neria

Ho Voninahitr'Andriamanitra Ray-Zanaka-Fanahy Masina irery ihany no hijoroako vavolombelona aminareo, fa nanamarina ny Teniny Izy amin'ny handatsahany ny Fanahiny amin'ny nofo rehetra amin'ny andro farany. Nentiny nanasitranana ahy izany. Tamin'ny voalohany dia tao amin'ny ambavafoko no navaivay, ary tena nandreraka ahy izany. Nilaza ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay mba hangataka ny fahafenoan'ny Fanahy Masina ny tsirairay; nitsangana tamin'ny Anaran'i Jesosy aho ary nino aho fa amin'ny fahafenoan'ny Fanahin'Andriamanitra ato anatiko dia hiala ny aretina. Deraina ny Tompo fa afaka ny aretina ary natanjaka aho na dia mbola teo am-pivavahana aza. Tonga dia nande mafimafy aho nijoro vavolombelona rehefa niantso ny mpanompon'Andriamanitra taorian'ny vavaka.

Tamin'ny faharoa indray, nisy fanaintainana tao @ ila-kiboko havia (infection interne). Nahatratra 39° ny hafanako, nivarahontsana ny dokotera. Izaho amin'io mampinono.

Novonjen'i Jesosy tao anatin'ny ditra

Note des utilisateurs: / 11
MauvaisTrès bien 

Aina Nasolo

Salama daholo tompoko !

Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hahazahoako mijoro vavolombelona eto aminareo!

Izaho dia zazalahy nianatra Sekoly Alahady tao amin'ny Jesosy Mamonjy taloha. Rehefa niha-lehibe nefa dia navilin'ny Satana ka dia nanaraka azy tany ka nanjankany, ary dia nofatorany tamina fahazaran-dratsy isan-karazany : tao ny famaliana Ray aman-dReny. Ny raiko moa niverin-dalana ary dia nanampy an'ny Satana tokoa izany!

Dia nilomano tao anaty faharatsiana aho ; notsinotsiniaviko ny reniko. Ny raiko moa nandao azy ka izy irery no nitaiza anay. Noho ny famatoran'ny devoly dia nanao izay tena nampalahelo azy aho, nitenenako ratsy teny amason'olona izy, ary ny zandry keliko dia nampahoriko tamin'ny daroka isan-karazany. Tao anatin’izany dia olona isan'izay tena tia filàna indrindra aho, nandramako avokoa ny faharatsiana rehetra ary efa nisy ny fotoana – manao azafady indrindra amin’ny ilazako azy - niarahako tamin'ny sakaizan'ny namako… Tena olona feno ditra aho ary efa lazain'olona fa tsy misy fanantenana intsony. Olona tia ady aho ary manana sakaiza ratsy bediabe sy nisakaiza tamin'ny vehivavy janga maro.

Nitoeran'ny devoly aho fa nafahan'i Jesosy

Voninahitra ho an’ i Jesosy Kristy irery ihany no hijoroako vavolombelona ny amin’ ny zava-mahagaga nataon’ ny Tompo tamiko.

Monina ao Bezaha fivondronan’ i Betioky Atsimo ny tenako. Tamin’ ny volana Mars 2006 dia narary aho: Nihamahia sy sempotra aho, ary tsy nahasakafo ihany koa satria nisy zavatra manakana tao amin’ ny tendako. Notsaboina tany amin’ ny dokotera fa hoe lany calcium nefa tsy nisy fiovany.

Nentina tany amin’ ny ombiasy aho avy eo ka dia notsaboina tao, omby iray no namidy nikarakarana ahy tany, tsy fitsaboana anefa fa nampidirana devoly atao hoe JINY aho. Lasa mpitaiza olona aho nanomboka teo sady tsy nahazo nivavaka intsony koa, fa hoe maty raha vao mivavaka. Vao maika anefa nampitombo ny aretiko ny fananako io devoly Jiny io:

Lasa  nanjavona ny masoko, nefa aho tamin’io fotoana io nanana anaka, ary tena natahotra ny tsy ahazo zaza.

Indray andro Zoma tamin’ ny volana Oktobra 2008, nisy mpanompon’ Andriamanitra namangy anay sady nitoriteny no nanoro hevitra  tonga tao amin’ ny tokatranonay. Nangetaheta ny hivavaka aho, ary dia tonga tany am-piangonana. Rehefa nandre toriteny aho, dia nihetsika ilay devoly tato amiko. Nivavaka ho ahy ny fiangonana rehefa nirava ny fivoriana, ary nodorana tao am-piangonana ny odiratsiko  rehetra.

Nanomboka teo dia tsapako nihamaivana aho, ary nihanahita koa ny masoko, sady nanomboka nisakafo sy nahita tory tsara, sady tsy sempotsempotra intsony. Tamin'izay koa aho no nahatsapa fa afaka tamin’ ny fahazaran-dratsy rehetra izay namatotra ahy. Namonjy fivoriana sy fotoam-bavaka maraina foana aho hatreo, ary tsapako fa tena voavonjy tanteraka. Halako ny fomba fanaoko taloha.

Voninahitra ho an’ Andriamanitra irery ihany.

Verset du jours
Nous suivre
Sondage
Tinao ve ny site-ntsika
 
Statistika
Aujourd'hui :
3395
Hier :
8174
Total :
1706495
Votre IP : 54.90.86.231