« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 175 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Pejy ho an'ny tanora

Ry tanora, hotsarain’Andriamanitra izay manambady olona efa manan-tokantrano

Nataon’i Heroda tao an-tranomaizina Jaona Mpanao batisa noho ny famelivelezana ny fijangajangana ka nanaovany hoe : « Tsy ara-dalàna aminao ny manambady ny vadin’i Filipo rahalahinao » .Tezitra mafy Herodiasy satria tiany ny hitoetra amin’ny maha-vadin’ny mpanjaka azy, koa dia namelatra fandrika tamin’i Heroda izy mba hampanantenany azy ny lohan’i Jaona Mpanao batisa. Nampalahelo an’i Heroda izany zavatra izany, kanefa noho ny sain’i Heroda voafehin’ny fijangajangana loatra dia tsy sahy nanohitra ny fangatahan’i Herodiasy izy ka dia notapahiny ny lohan’i Jaona Mpanao – batisa. FA TSY MATORITORY AKORY NY FITSARAN’ANDRIAMANITRA… Any amin’ny helo ireo izao… Tsy marina teo anatrehan’Andriamanitra mantsy ny nataony na dia mpanjaka sy mpanapaka aza izy ireo.

Ary helohin’Andriamanitra ny fianakaviana rehetra raha mamela ny zavatra toy izany hitohy ! Tsy afa-milalao afo ka tsy ho may lamba ianao. Izay atao mba hanakanana ny fijangajangana ary dia tsy famelana ny zanakao hiaraka amin’olona nisaraka am-panambadiana na mbola manambady. Ho valian’Andriamanitra araka izay nataony avy ny olona. Mora dia mora tokoa ny mandeha mijangajanga ka mandao ny vady aman-janaka ary mamela azy ireo hijaly sy hitomany…fa ho lehibe lavitra noho izay nafafinao ny vokany. Ny voam-bary iray miteraka voam-bary zato, koa ampitomboy toy izany ny fahotanao ary manampoiza fa tsy maintsy hiverina aminao izany. Lalàna tsy azo lavina izany ! AZA METY HOFITAHINA IANAREO… ANDRIAMANITRA TSY AZO VAZIVAZIANA…, fa izay afafin’ny olona no hojinjainy koa ! (Gal.6 :7).

Sakano ny zanakao tsy hijangajanga

Faizin' Andriamanitra ny ray aman-dreny matetika noho ny tsy fandrarany ny zanany tsy hijangajanga sy tsy hanaozava-betaveta ! Mpaminany sady mpisoronabe Ely, kanefa satria nahalala izy fa nandry tamin' ireo vehivavy tonga tao amin' ny tempoly mba hivavaka ny zanany lahy, izay efa tonga taona, ary na dia mba niteny an-janany ihany aza Ely, kanefa tsy nisakana azy tamin' ny tsorakazo (I Sam. 2:22; I Sam. 3:12-14), dia nofolahin' Andriamanitra ny vozony ary novonoiny ny zanany roa lahy (I Sam. 4:14-18). Tompon' andraikitra amin'ny fandrarana ny zanany tsy hikasika na haka vadin' olona ka handrava ny tokantranon' ny hafa ny ray aman-dreny.

Raha manao ny asa ampanaovin’Andriamanitra azy ny ray aman-dreny fa tsy lany andro amin' ny fitadiavam-bola izay hahazoan' ny zanany vavy hividy haingo fotsiny na mba hahazoan' ny zanany lahy hividy fiarakodia vaovao fotsiny, ary raha amafisiny tsara amin-janany ny tsy tokony hieritreretany akory izay fisaraham-panambadiana, dia hahavonjy ny tenany sy ny zanany tsy ho azon' aretina izy. (Kanefa matetika ny ray aman-dreny no mamela ny zanany hinamana sy hifanadala amin' olona efa manambady), ka rehefa masaka ny fihavanana ka sendra mifamaly kely ny mpivady dia mihevitra ilay zanany fa afaka manome fahasambarana bebe kokoa ho an' ilay olona adalainy. Ny antony toy izany dia ampy handravana tokantranon' olona ka hanambadiany ilay vadin' olona.

Tapeno hatrany am­boalohany izany hevi-petsin ny devoly izany ka asaovy mitandrina ny zanakao tsy ho roboka amin' olona tsy manaja ny vadiny ! Raha tàhiny tsy mahita olona ho adalainy amin' ireo olona tsara fitondrantena ny mpijangajanga,, dia vetivety foana izy dia hahatsiaro ny fahotany ka hanitsy ny fiainany!

Betsaka ny reny raha misaraka am-panambadiana ny zanany vavy, no mihevitra fa sitrak' Andriamanitra ny hanambadian-janany indray mba tsy hahatsiarovany ny tenany ho singana irery, ary mba tsy hiadian' izy mivady aminy intsony. Kanefa raha vao manambady indray izy dia tena mijangajanga mihitsy ary mampijangajanga ilay olona manambady azy indray. (Lioka. 16:18).

Ny fijangajangana sy ny voka-dratsy aterany 2

Note des utilisateurs: / 8
MauvaisTrès bien 

NY FAHOTANA IZAY MITARIKA FAHAFATESANA BETSAKA
NY FAHOTANA IZAY MAHATONGA NY FAHATEZERAN' ANDRIAMANITRA.

... tohiny

Ny anankiray fahatelo dia ao amin' ny (Gen. 20), raha nisy mpanjaka mpanompo sampy iray naka an' i Saray, vadin' i Abrama, noho ny hatsaran-tarehiny. Niseho tamin'i Abimeleka tamin'ny nofy nony alma Andriamanitra ka nanao hoe: "Indro, ho faty ianao (tsy hisy famindrampo mitondra fahasitranana mihitsy... fa dia fahafatesana) noho ny vehivavy izay efa nalainao, fa vadin' olona izy. Fa Abimeleka anefa tsy mbola nanakaiky azy, ka hoy izy: Tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina ? Tsy ralehilahy va no nilaza tamiko hoe: Anabaviko izy ? Ary ravehivavy tenany ihany no nanao hoe: Anadahiko izy; taurin' ny fahitsian' ny foko sy ny tsy fananan' ny tanako tsiny no nanaovako izany. Ary hoy Andriamanitra taminy tamin' ny nofy: Eny, fantatro fa tamin' ny fahitsian' ny fonao no nanaovanao izany, fa niaro anao tsy hanota amikokoa Aho, noho izany no tsy namelako anao hanendry azy. Ary ankehitriny avereno amin-dralehilahy ny vadiny; fa mpaminany izy ka hivavaka ho anao, dia ho velona ianao;fa raha tsy averinao izy, aoka ho fantatrao fa ho faty tokoa ianao, dia ianao mbamin' izay rehetra anao".

Fitiavana refesina amin'ny Fankatoavana

Note des utilisateurs: / 1
MauvaisTrès bien 

FITIAVANA REFESINA AMIN' NY FANKATOAVANA

Ny fitiavantsika tsy mba refesina amin' ny fihetseham-po... toy ny hoe : impiry isika no mitomany, na ny fanambarana hoe toa inona no haben' ny fitiavantsika an' Andriamanitra... fa ny fitia­vantsika dia asehon' ny fankatoavantsika ! "Raha tia Ahy ianareo dia hitandrina ny didiko". Miasa mafy ho an' ireo tiantsika isika, ary ny fitiavana manamaivana ny asa. Tsy mahasorena ny man­katoa an' Andriamanitra sy mitandrina ny didiny raha tia an' i Jesosy isika ! Rehefa tonga matimaty isika, na namery ny fitia­vantsika voalohany... ka mankatoa ny hafa raha tokony hankatoa an' Andriamanitra, dia manaporofo izany fa MIHEMOTRA am-po isika... tokony hahitsy anefa ny fo raha hiditra ny lanitra isika. "Ary nahoana ianareo no miantso Ahy hoe : TOMPOKO, TOM­POKO, nefa TSY MANAO izay lazaiko". Lio. 6 : 46.

Ny fitiavana dia mihoatra noho ny teny fotsiny. Tsy misy an­tony ny ilazana fa tia an' i Jesosy ianao nefa tsy mankatoa izay la­zainy.

Ny fahaterahana indray

Note des utilisateurs: / 2
MauvaisTrès bien 

Ny fahatsapana ny famonjena azo amin’ny alalan’i Jesosy Kristy dia lazaina koa hoe fahaterahan’ny fanahy. Ny tenan’i Jesosy no nampiditra io fampianarana io. “tonga tany amin’ny azy Izy, fa ny azy tsy nandray Azy. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra , dia ireo izay mino ny Anarany: dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon’ny nofo, na ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra .” Jao.1:11-13. Araka io teny io dia naterak’Andriamanitra  ireo izay nandray an’i Kristy sy nino ny Anarany nandritra ny naha nofo azy.

Dia tahaka izany koa raha tonga tamin’ny alina Nikodemosy hanotany ny Mpamonjy, ary nanaiky azy ho Mpampianatra avy amin’Andriamanitra , dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: “ lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra ”Jao.3:1-7. Fahaterahana ara-nanahary no nandraisan’i Nikodemosy izany ary tsy nety ho azony mihitsy izany hoe “fahaterahana indray” izany izay mety ho tsapan’ny olona na dia efa antitra aza. Dia nanazava Jesosy ka nanao hoe: “izay ateraky ny nofo dia nofo; fa izay ateraky ny Fanahy kosa dia fanahy. Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: tsy maintsy ateraka indray ianareo.”

Tena fototra lehibe mihitsy io fampianaran’ny fahaterahana indray io, satria raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy azo antsoina ho tena Kristiana marina. Ny Kristiana mantsy dia olona tahaka an’i Kristy, ary tsy maintsy hovana avy amin’ny ota ho amin’ny fahasoavana ny mpanota alohan’ny hahatonga azy ho tahaka an’i Kristy, ary ny Fanahy no manao izany fiovana izany izay antsoina hoe fahaterahana indray.

Ny hevitra misongadina asehon’ny fahaterahana indray dia ny fahatongavana eo amin’ny fahavelomana. Aseho ho toy ny olona maty am-panahy ny mpanota ao amin’ny Soratra Masina. Ny fahafantarana an’Andriamanitra ary ny fikambanana Aminy amin’ny fahamasinana sy ny firaisana no fiainana mandrakizay, ary izany no tokony ho faritra ho tratrarin’ny fahasambaran’ny fanahy (Jao.17:3)

Plus d'articles...
Verset du jours
Nous suivre