« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 204 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Boky sy Trakta

Tsotra nefa diso

Note des utilisateurs: / 10
MauvaisTrès bien 

Fiteny mahazatra ny olona ny hoe : « TSY MANINONA IZAY INOANA, REHEFA TSOTRA ».

Deraintsika ny olona TSOTRA, kanefa tsy ampy ny fahatsorana. Mety misy OLONA TSOTRA amin’izay inoany ary manao zavatra marina. Omentsika haja lehibe ny olona izay tsotra ka mafana fo amin’izay zavatra itompoany ary vonona éry ny ho faty amin’izany. NEFA tsy ampy ny FAHATSORANA fotsiny.

– Nino TAMIM-PAHATSORANA ity vehivavy iray fa daozim-panafody sahaza no nalainy tao amin’ny tranom-panafody, kanjo nihoatra izany ka nivadika ho poizina ka dia maty izy.

Ny FAHATSORANA fotsiny tsy mahavonjy ny fanahinao raha mino zava-diso ianao. Mbola mahafaty lavitra ny mino zava-diso noho ny misotro poizina tamin’ny fifandisoana.

Ny fanambarana hoe : « TSY MAMPANINONA IZAY INOANA, FA AMPY REHEFA TSOTRA IANAO », dia mahafaoka izany fa na inona na inona inoana sy ekena dia mitondra any an-danitra. Tsy izany velively anefa no izy.

Mety ho sitrana ianao

Note des utilisateurs: / 28
MauvaisTrès bien 

Ny Baiboly no fitambaran’ny tenifikasana sy ny didy… Mampiseho ny fomba hiaraha-mandeha amin’Andriamanitra ny didy, ary manambara amintsika ny fitahiana izay atolotr’Andriamanitra kosa ny tenifikasana.

Ny hahavoavonjy anao aloha no zavatra mahaliana anay voalohany indrindra, ary rehefa izany dia tonga  « zanaky ny tenifikasana ianao », zanak’Andriamanitra. Hoy ny Baiboly : Ny tenifikasan’Andriamanitra dia Eny sy Amena ho an’izay rehetra ao amin’i Kristy Jesosy. Na iza na iza tonga ao amin’i Kristy Jesosy dia zanak’Andriamanitra, ary ny tenifikasan’Andriamanitra rehetra dia Eny sy Amena ho an’izay rehetra ao amin’i Kristy Jesosy toy izao tenifikasana izao : « Izay mamela ny helokao rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra… » ary :  « Izaho no Jehovah Andriamanitrao izay mahasitrana anao… », «  Ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika … » Teny fampanantenana ireo. Mamela heloka Izy sady manasitrana koa… ka hoy Andriamanitra : « Eny sy Amena ho an’ny fanasitranana anao…raha mino sy manaiky izany ianao ! »

Raha fantatra fa ho avy anio alina Jesosy

« Koa miomana kosa ianareo fa amin’ny ora tsy hampoizinareo no hiavian’ny Zanak’olona. »
Matio. 24 : 44

RAHA FANTATRA FA HO AVY ANIO ALINA JESOSY !

Poa toy izay dia ho feno olona mivavaka ny fiangonana ;

Ho foana ny trano fijerena sary mihetsika (sinema), ny toeram-pisotroana zava-mahamamo, ny toeram-pandihizana sy ny toeram-pilalaovana ary ny toeran-kafa tsy araka an’Andriamanitra ;

Tsy hisy intsony ny lalao baolina, ny sary mihetsika, na ny raharaha hafa an’izao tontolo izao ;

Hijanona ny fanozonana, ny fitenenan-dratsy, ny fianianana ary ny fiteny tsy mahomby rehetra;

Tsy hisy intsony ny fihinanan-kanina ao am-piangonana ;

Hanasa ny tavany ny vehivavy izay nandoko ny endriny ary hanao fitafiana mahamendrika ;

Hanakatona ny efitrano madio fandraisam-bahiny ny olona ka hivavaka miafina ao ;

Ary samy tsy hisy te hiseho ho mpanao hatsikana raha mifanatrika amin’i Jesosy ;

Samy hanary ny sigarany ny lehilahy, na ny vehivavy ka tsy te hifoka izany intsony.

Ho doran’ny ray aman-dreny ny literatiora maloto rehetra ka hoesoriny ao an-tranony ny karatra sy ny zava-maloton’ny devoly ;

Ny Fomba hamonjena anao

Note des utilisateurs: / 16
MauvaisTrès bien 

Ny famonjena

Ny famonjena no foto-kevitra lehibe indrindra ao amin’ny tantaran’ny Filazantsara, ary izy no hafatra lehibe indrindra nampitondraina ho an’ny olona. Taon-jato maro talohan’ny nahatongavan’ny Mesia no efa naminanian’i Isaia ny hiaviany ka nanaovany hoe: “Izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo” (Isa.35:4). Raha nanambara ny hahaterahany ny anjelin’Andriamanitra dia nilaza ny momba an’i Maria tamin’i Josefa hoe: “hiteraka zazalahy izy ary ny Anarany hataonao hoe “Jesosy”; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” (Mat.1:21). Izany no nanirahana Azy teto an-tany. Hoy Izy: tonga any Zanak’olona mba hitady sy hamonjy ny very”. (Lio.19:10). Nanamafy ny Apostoly Paoly fa “tonga tety ambonin’ny tany Kristy hamonjy ny mpanota” (ITim.1:15). Petera nilaza fa nasandratr’Andriamanitra Kristy ho “Tompo sy Mpamonjy” (Asa .5:31); fa araka ny Hebreo kosa dia mbola “mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy”. (Heb.7:25). Ka noho izany ny famonjena dia tsy maintsy ho :

Zavatra azo atao ankehitriny

Voalaza ao amin’ny Testamenta Vaovao, hatrany am-piandohana ka hatrany am-piafarany, fa mety ho azon’ny olona amin’izao maha eto ambonin’ny tany azy izao ny famonjena. Raha nanontany ilay Filipiana mpiandry tranomaizina hoe : “inona no mety hataoko mba hamonjena ahy?” dia nomena azy niaraka tamin’izay ny valiny hoe minoa an’i Jesosy Kristy Tompo dia hovonjena ianao” (Asa.16:30,31). Ary hoy Paoly : “tsy menatra ny Filazantsaran’i Kristy aho; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany” (Rom.1:16).

Verset du jours
Nous suivre
Sondage
Tinao ve ny site-ntsika
 
Statistika
Aujourd'hui :
3436
Hier :
8174
Total :
1706536
Votre IP : 54.90.86.231