« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 174 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Torinteny

Paska : Miorina amin'ny inona ny maha Kristiana anao

Androm-pandresena lehibe ho antsika zanak'Andriamanitra ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty.

Io no fototra lehibe ijoroan'ny fivavahana kristiana. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia ho mitovy amin'ny fivavahana finoanoam-poana rehetra ihany ny finoana arahantsika. Hoy Paoly : "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo" 1 Korintiana. 15 : 14.

Raha ny finoana ny fitsanganany tamin'ny maty fotsiny anefa dia tsy ampy hampiorina ny finoana an'Andriamanitra. Raha izany dia mijanona ho fanekem-pinoana fotsiny ihany, dia tahaka ny trano tsy misy fototra fa naorina teo ambony fasika. Ary raha avy ny tafiotra toy ny fanenjehana, ny fakam-panahy, ny fahelan'ny fotoana, ny fangatsiaham-po dia indro miverina miaina tsy toy ny Kristiana intsony fa manahaka indray ny fanaon'izao tontolo izao. Ireny no lazaintsika hoe : Kristiana anarany fotsiny.

Mila mahatsapa ny fahaveloman'i Kristy ao anatintsika isika amin'ny fiainantsika andavanandro eny. Ohatra : Ny hanafaka amin'ny ota sy hanavotra antsika ho afaka amin'ny fahafatesam-panahy vokatry ny fahotantsika no antony lehibe niaretan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Noho izany, ny olona mino ny fitsanganany tamin'ny maty dia tokony hahatsapa fahafahana tanteraka amin'ny ota ary miaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha izany dia hita fa nanao fanovana taminao tokoa ny asa famonjena nataony teo amin'ny hazofijaliana ary voaporofo amin'ny fiovam-po kosa ny fahavelomany ao anatinao. "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo" 1 Korintiana. 15 : 17.

Izay fahatsapana velona anananao izay no ahafahanao mijoro vavolombelona amin'ny hafa fa miorina eo ambony vato fehizoro lehibe ny finoanao. Ary ny herin'Andriamanitra nanao asa fanovana tao anatinao dia hitondra fandresen-dahatra ny namanao hamonjena  azy kosa indray.

Mampitandrema raha tsy te ho very

Vakio ny Oha. 24 : 11, 12 : "Raha mihirim-belona tsy hana­faka izay entina hovonoina ianao, sy ireo efa ho mby eo am-pamo­noana ; Raha hoy ianao : "Indro, tsy mahalala izany izahay, moa Izay mandanja ny fo tsy hihevitra izany va ? Ary izay mandinika ny fanahinao, tsy hahalala izany va ? Tsy hovaliana araka ny ataony avy va ny olona rehetra ?". Fitsarana manao ahoana re izany ! Iza no hamaky izany ka tsy ho voatsindrona ?

Raha misy olona tandindomin' ny fahafatesana, nefa isika mandà tsy hampitandrina azy, antsika ny tsiny ! Mety hilaza ho tsy mahalala isika. Mety hilaza isika fa tsy fantatsika izany. Tsy hanampy antsika na amin' inona na amin' inona anefa izany. Azontsika atao ny mahafantatra. Azontsika atao ny mamantatra izay ilaina. Ny fialan-tsiny toa izany tsy heken' Andriamanitra. Nibaiko antsika Izy mba hanopy ny masontsika ka hijery fa efa masaka hojinjaina ny eny an-tsaha. Tokony hampaneno ny fanai­rana isika ! Tokony hilaza aminy ny loza miandry azy... Raha tsy izany, ho meloka ny amin' ny fahafatesany isika.

Izany no takian' izao ora izao. Hanome antsika fahitana anie Andriamanitra, ndrao ho ringana ny olona ka ho tompon' andraiki­tra isika !

Ny herin’ny vavaka

Note des utilisateurs: / 34
MauvaisTrès bien 

Mandrakariva, ny vavaka, indrindra ho an’ny Mpanompon’Andriamanitra, dia tonga atao ambanin-javatra na tena tsy dia ankasitrahana loatra. Misy fotoana hahenoantsiika fanakianana mihitsy ny fampiharana azy, ohatra ny hoe fandrebirebena na mampihen-danja ny asa fanompoana ny fanaovana azy raha toa ka izy no zava-dehibe indrindra ilain’Andriamanitra. Koa sakanana ny fanaovana ny vavaka mba hanehoana ny tena hoe mahomby. Azo antoka noho izany fa miseho avokoa ny avonavona, ny diploma sy izay momba azy ; nefa raha tena mila ireo zavatra ireo ny asan’Andriamanitra dia tena fandaniana andro ihany koa izany izy.

Ny asan’Andriamanitra dia tahaka ny sambo ho rendrika, lavitra izay mety ho famonjena rehetra. Ho an’ny Mpanompon’i Kristy, ny vavaka dia tsy adidy tsotra atao amin’ny asa fanompoany, tsy tombontsoa fotsiny izy, fa ny tena ilaina indrindra. Koa aleony tsy misy rivotra hahavelona ny avokavony toy izay tsy misy vavaka. Koa amin’io Mpanompon’Andriamanitra io ny vavaka no miantoka ny hahafaty na hahavelona azy. Ary izany no tokony hivavahana ho an’ny Mpanompon’Andriamanitra. Ireo zavatra roa loha ireo dia miray amin’ny mariazy izay tsy tokony hisaraka mihitsy : Ny mpitory teny dia tsy maintsy mivavaka, isika dia tsy maintsy mivavaka ho an’ny mpitory teny.

Mba hanampiana feno ilay andraikitra, ary hanosika ho amin’ny fahombiazana io asa lehibe io dia mila vavaka be dia be avy amin’ny tompon’andraikitra rehetra ao am-piangonana dia ireo rehetra heverina ho tokony hanao izany.

Koa ho an’ny tena Mpanompon’Andriamanitra, raha vantany vao nanolo-tena hiray amin’ny Mpamonjy Velona izy ka niditra hitaiza ny fanahiny ho volavolaina amin’ny fanompoana, dia mila mivavaka sy fanampiana be dia be amin’ny fifonana am-bavaka avy amin’ny olon’Andriamanitra.

Fomba famakiana ny Baiboly

Note des utilisateurs: / 54
MauvaisTrès bien 

Vakio manomboka amin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany izy tahaka ny famaky boky hafa. Aza malaky manao famintinan-kevitra raha tsy efa voavakinao manontolo ny tantara ao. Izany MIHITSY no FAMAKY NY BAIBOLY MANONTOLO fa tsy ampahany amin'ny andalana tiana sy azoazo fotsiny. Hahita zavatra maro lazain’Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izay tsy mbola fantatrao ianao. Mamakia toko maromaro amin'ny fotoana iray hahasahana ny lohateny iray lazain’Andriamanitra; dia tano ao an-tsaina izay lazainy.

Tsy mitovy amin'ny fomba famaky boky hafa ny famaky ny Baiboly satria avy amin'ny tsindrimandrin’Andriamanitra izy. Vakiana miadana eo am-pivavahana matetika sy amim-panajana; izany no tokony hamakiana azy. Inoy sy ankatoavy koa ny hafatra entiny ao.

Manana takelaka Fandaram-potoana izahay misy ireo boky sy toko ao amin'ny Baiboly tokony hovakianao isan'andro mba ahafahanao mahavita ny vaky Baiboly manontolo mandritry ny taona iray.

Rehefa vita kosa ny taona iray dia azonao atao indray ny mamerina azy hatramin'ny voalohany indray mba handraisanao fampianarana vaovao hatrany avy amin'ireo toko sy andininy efa voavaky teo aloha.

Azonao atao ny manantona ny Literatioran'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra akaiky anao hahazoanao azy.

Verset du jours
Nous suivre
Sondage
Tinao ve ny site-ntsika
 
Statistika
Aujourd'hui :
3357
Hier :
8174
Total :
1706457
Votre IP : 54.90.86.231